fbpx

Wysyłka już kolejnego dnia! | Bezpieczne płatności online | 14 dni na zwrot

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOMMY’S MONKEY

Tekst jednolity obowiązujący od dnia 01/07/2020

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

11. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.mommysmonkey.pl (dalej: „Witryna”) jest: THR Partner Kamila Turzyniecka-Tomczyk, NIP 5641754876 REGON 361392440 dalej: „Usługodawca”).
2. Usługodawca za pomocą Witryny prowadzi sklep internetowy (dalej: „Sklep”), w którym sprzedaje towary. Warunki korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”). W obszarze usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 t.j.).
3. Nabywcą towarów sprzedawanych w Sklepie jest (pełnoletni) użytkownik Witryny (w tym ten, który złożył Zamówienie) (dalej: „Konsument”).
4. Przeglądanie zasobów Witryny nie wymaga podawania jakichkolwiek danych.
5. Informacje o towarach dostępnych w Witrynie sąpropozycją zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
6. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem mailowymkontakt@mommysmonkey.pl

§ 2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Sprzedaż towarów przez Sklep prowadzona jestpoprzez zawarcie umowy sprzedaży, wykorzystując sieć Internet. Zawarcie umowy sprzedaży zachodziw chwili złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia jego przyjęcia przez Usługodawcę.
2. Przedmiotem umowy sprzedażysą towary zaprezentowane w Witrynie i będące w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia. Sklep sprzedajenowe produkty oraz nowe produkty personalizowane w zakresie opisanym w Witrynie.
3. Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia podanych w Witrynie przy opisie lub zdjęciu danego towaru. Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają w sobie wszystkie podatki.
4. Ceny produktów oferowanych w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych. Przedstawione ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w Witrynie w momencie składania Zamówienia.

§ 3. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie może być złożone przez Klienta poprzez Witrynę każdego dnia i o każdej jego porze.
2. Zamówieniem jest złożone przez Klienta, w formie elektronicznej, oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów z zasobów aktualnie dostępnych w Sklepie i oferowanych w Witrynie za cenę będącą sumą cen wybranych towarów i kosztów dostawy.
3. Wybór towarów do Zamówienia zachodzi poprzez dodanie ich do „koszyka”. W każdym momencie Witrynaumożliwia zweryfikowanie zawartości koszyka.
4. Po zakończeniu wyboru produktów do koszyka, Klient, naciskając przyciskdodaj do koszykadokonuje następnie wyboru adresu i sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Koniec składania Zamówienia zachodzi z chwilą wciśnięcia przycisku złoż zamówienie.Zamówienie następnie jest przesyłaneUsługodawcy do potwierdzenia. Klient obowiązany jest zapoznać się z treściami Regulaminu i Polityki Prywatności.
5. Klient zanim zatwierdzi wybór produktów przyciskiem „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, ma możliwość zmieniania i modyfikowania produktów w koszyku, a takżedanych kontaktowych i adresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.
6. Usługodawca prezentując towar w Witrynie podczas procesu składania Zamówienia, jednakże nie później niżw momencie naciśnięcia przez Konsumenta przycisku złóż zamówienie, poinformuje go w sposób zrozumiały i klarowny o:
a) nazwie, adresie i numerze telefonu przedsiębiorstwa oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, jak również o numerze, pod którym przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane;
b) podstawowych cechachtowaru,
c) sumarycznej cenie zawierającej wszystkie składniki, w tym: podatki i opłatę za dostawę;
d) adresie,na który Konsument może składać reklamacje;
e) sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;
f) sposobie i terminie zapłaty
g) kosztach zwrotu towaru, które ponosi Konsument odstępując od umowy;
h) kosztach wykorzystywania środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy – w przypadku, gdy są wyższe niż zwykle stosowane za używanie takiego środka porozumiewania się,
i) pozasądowych zasadach procedowania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz sposobach dostępu do tych procedur.
j) terminie i sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia
o odstąpieniu od umowy;
k) obowiązku dostarczenia towarów bez wad;
l) występowaniu i treści usług posprzedażowych oraz sposobie ich realizacji;

7. Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta w wiadomości przesłanej za pomocą poczty elektronicznej
na adres Klienta, który został przez niego podany podczas składania Zamówienia,zawierającej poniższe informacje:
a) dane Usługodawcy,
b) daneKlienta,
c) numer Zamówienia,
d) kwota łączna brutto oraz netto oraz wybrany sposób i termin zapłaty,
e) całkowita wartości Zamówienia zawierająca wszystkie koszty, wyszczególniając ceny jednostkowe za poszczególne towary,
f) prawo odstąpienia od umowy, w tym koszty zwrotu towarów,
g) adres (link) do pobrania dokumentu ze wzorem oświadczenia odstąpienia od umowy,
h) dodatkowe informacje o:
– opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty
– procedurach i możliwościach pozasądowego rozwiązywania sporów;
– sposobie rozpatrywania reklamacji;
– przyjętych sposobach zapłaty i ich terminach.
8. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierać będzie link lub przekierowanie do usług umożliwiających dokonanie płatności elektronicznych.
9. Klient podczas składania Zamówienia zgadza się na otrzymaniepotwierdzenia albo faktury VAT, która będzie przesłana drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Zgoda ta uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.).
10. W sytuacji stwierdzenia nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem za pomocą wyłącznie poczty elektronicznej pod adresem kontakt@mommysmonkey.pl w temacie wiadomości podając numer Zamówienia.
11. Sklep ma prawo do kontaktowania się z Klientem mailowo lub telefonicznie w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.
12. Zamówienie dostarczone będzie na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
13. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad.

§ 4. PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać jedną z poniższych form płatności za Zamówione towary:
a ) płatność przez system płatności PayNow
b ) płatność przelewem bankowym
2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pomocą systemów płatności online oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są pod adresem: mommysmonkey.pl/zamowienia
3. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek „za pobraniem”.

§ 5. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

1. Realizacja Zamówienia zaczyna się, w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy lub w momencie, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności.
2. W przypadku braku płatności w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, zostanie ono anulowane przez Usługodawcę
3.Zamówienia doręczane są, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie do 2 dni roboczych- kurier InPost.
4. W momencie, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta produkty są skompletowane i wysłane, przesyłany jest e-mail
z informacją o statusie Zamówienia.
5. Zmiany w sposobie wysyłki oraz rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem mommysmoneky.pl/kontakt
6. Klient nie może anulować Zamówienia, które zostało już wysłane (po otrzymaniu przez Klienta wiadomości o wysyłce). Nie wyłącza to jednak prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 7 Regulaminu.
7. Jeśli w magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów zamówionych przez Klienta i domówienie ich od dostawców Usługodawcy nie będzie możliwe w czasie określonym na realizację Zamówienia, Usługodawca prześle informację o tym fakcie Klientowiw wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się z nim telefonicznie, w celu przedstawienia możliwości zamówienia alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części albo anulowania Zamówienia w całości albo w części.
8. W momencie, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z produktami alternatywnymi, Zamówienie zostanie anulowane w całości albo w części – zgodnie z wyborem Klienta.
9. Niezależnie od uprawnień Klienta opisanych w pkt. 6.8., w przypadku braku towaru w magazynie lub niemożności realizacji Zamówienia, Usługodawca może odstąpić od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient zapłacił za towar z góry, Sklep zwróci mu należność za towar niezwłocznie po anulowaniu Zamówienia.
10. Jeśli Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach opisanych w pkt. 6.7., w tym również w przypadku niemożności nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od całości Zamówienia.
11. Anulując Zamówienie w sytuacji określonej w pkt. 6.7., a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę lub jej części (w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Witryny Sklepu bez podania przyczyny
i nie ponosząc kosztów – za wyjątkami opisanymi w § 7, składając Usługodawcy właściwe oświadczenie na piśmie w ciągu 30 dni od dnia zrealizowania Zamówienia (dzień dostawy na podany w Zamówieniu adres). Do przesyłki zawierającej kupiony towar w stanie nienaruszonym należy załączyć oświadczenie odstąpienia od umowy, którego wzór jest dostępny w Witrynie Sklepu pod adresem mommysmonkey.pl/reklamacje
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, uznawana jest ona za niezawartą, a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za kupione towary, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranej w Zamówieniu przez Konsumenta metody dostarczenia go – innej niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) oraz zobowiązany jest do niezwłocznego, ale nie później niż w terminie 14 dni, zwrotu dostarczonego towaru w stanie nienaruszonym na adres Usługodawcy: Mommy’sMonkey, ul. Srebrna 16 lok. 300e, 00-810 Warszawa
3.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrotowi podlegają wszystkie dostarczone Konsumentowi towary, w tym również wszystkie dołączone do danego Zamówienia gratisy oraz opakowania produktów. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wyśle zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej zawierającej kompletny i w nienaruszonym stanie towar.
4. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
5. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty następuje przelewem na konto, którego numer został wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu odstąpienia od umowy sprzedaży.
6. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sklepem, o którym mowa w pkt 7.1. Regulaminu,
w przypadku zakupu produktów spersonalizowanych (wykonanych przez Usługodawcę według specyfikacji Konsumenta lub mających na celu zaspokojenie jego spersonalizowanych potrzeb). W przypadku zakupu towarów tego rodzaju wraz
z produktami z oferty regularnej, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części dotyczącej towarów regularnych.

§ 7. WARUNKI REKLAMACJI

1. Celem złożenia reklamacji, Klient winien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą pod adres poczty elektronicznej: kontakt@mommysmonkey.pl,przesyłając właściwie wypełniony formularz zwrotu oraz załączając
do niego zdjęcia reklamowanego towaru – w szczególności ukazując jego wady. Składając reklamację należy przekazać Usługodawcy reklamowany towar czysty i zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem zwrotu na adres: ul. Srebrna 16, lok 300e 00-810 Warszawa.
2. Usługodawca, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2019 r. poz. 1025 z późn. zm.), jest odpowiedzialny wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta. Usługodawca odpowiada wobec Klienta, jeśli sprzedany towar ma wady fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie za wadę fizyczną uznaje się niezgodność dostarczonych towarów z umową. Klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu dwóch lat od dnia wydania mu towaru przez Usługodawcę za pomocą określonego przez Klienta, podczas Zamówienia, sposobu dostawy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnościwobec Klienta za wady towaru, których Klient był świadom w momencie zawarcia umowy. Klientowi nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji na taki towar.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia i powiadomi Klienta o sposobie dalszego procedowania.
4. W przypadku uznania zasadności reklamacji, Usługodawca bez zwłoki wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo usunie wadę, jak również pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia Usługodawcy wadliwego produktu przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5. Powyższe nie ma wpływu na prawo do domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada uznana jest za istotną. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. Jeśli nie ma możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny, Usługodawca zwróci Klientowi należność niezwłocznie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. W przypadku nieuznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu zwrotu.
6. Jeśli nastąpiła zmiana państwa położenia produktu i koszty dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy byłyby wyższe, niż gdyby towar pozostał w państwie pierwotnego dostarczenia produktu, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu kosztów dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy do wysokości określonej według stawek dostarczenia produktu obowiązujących na terenie państwa pierwotnego dostarczenia produktu.
7. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji. Istnieje możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych. Konsument ma prawo złożyć skargę m.in. za pomocą unijnej platformy internetowej ODR pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8. DANE OSOBOWE

Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów oraz innych podmiotów przeglądających Witrynę zgodnie z ustaloną polityką prywatności dostępną pod adresem: mommysmonkey.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019, poz. 134), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
2. Spory, które zajdą między Klientem, niebędącym Konsumentem, a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych w sprzedaży Sklepu są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej.
4. Właściwe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniższe wymagania:
a) ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;
b) dostęp do Internetu;
c) przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome – w wersjach najnowszych oraz
z włączoną obsługą plików Cookies;
d) posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej do odbierania wiadomości poczty elektronicznej,
5. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy
i korespondencji, są kompletne i prawdziwe. W momencie zmiany danych Klient jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Sklepza pomocą poczty elektronicznej jeszcze przed wysyłką zamówionego towaru.
6. Usługodawca ma prawo dokonać zmiany zapisów Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych przed jego wejściem w życie.
7. Klient może wypowiedzieć w każdym czasie umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta założonego w związku z rejestracją.
8. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, lecz
z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna się w dniu zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego, z istotnych przyczyn np. w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszenia Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 90 dni od powiadomienia go o zmianie.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych zakłóceń i przerw w funkcjonowaniu Witryny, ale pozostających bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.